Ledenvergadering 2023

Op woensdag 29 maart vond in het Bestegoed de Algemene Leden vergadering (ALV) van Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst (DVDE) plaats. Al direct vanaf 19.00 uur tekenden de eerste bezoekers de presentielijst en wachtten zij, onder het genot van een kopje koffie, op de opening door voorzitter Hannah Honders-de Winter. Aan de hand van foto’s van de DVDE-activiteiten van het afgelopen jaar lichtte Hannah het Jaarverslag 2022 toe. Vervolgens nam penningsmeester Jacques Vlaanderen met de aanwezigen de financiën door en verleende de kascommissie décharge aan het bestuur. Koos van Baalen had afgelopen jaar als aspirant-lid met het bestuur meegedraaid en werd gekozen als nieuw bestuurslid. Jacques Vlaanderen werd herkozen; Els Clerx was niet herkiesbaar waardoor het bestuur wederom op zoek is naar een zevende bestuurslid. Hannah bedankte Els voor haar inzet van de afgelopen jaren en riep geïnteresseerden op om zich bij het bestuur te melden. Mocht iemand meer informatie willen hebben dan is men welkom bij de maandelijkse bestuursvergadering in het Bestegoed. De eerstkomende bestuursvergaderingen starten om 20.00 uur op 8 mei en 5 juni.

Vervolgens werd uitgebreid stil gestaan bij de plannen voor 2023. Voor het Centrumplan heeft de Gemeenteraad budget uit de Algemene Reserve vrijgemaakt zodat de uitvoering van dit plan, 20 jaar eerder dan gepland, kan starten. De DVDE is gevraagd om samen met de gemeente en in nauwe samenspraak met inwoners van Elst een Dorpsvisie op leefbaarheid te ontwikkelen. Dit betreft leefbaarheid van het publieke domein zoals speeltuinen, openbaar groen en parkeren. Hans Houtman en Ruud Schaft vormen samen met bestuurslid Ursula Loomen een werkgroep die dit gaat oppakken. Na het daverende succes van vorig jaar heeft Corné van de Fliert het initiatief genomen om dit jaar het Dorpsfeest wederom te organiseren. Het staat gepland op zaterdag 26 augustus. Hij heeft hiervoor ook een werkgroep gevormd en roept aanwezigen op om het feest te sponsoren of als vrijwilliger mee te helpen. Hiermee hoopt hij de organisatie rond te kunnen krijgen zodat het Dorpsfeest ook dit jaar kan plaatsvinden.

De avond wordt afgesloten met een presentatie van de Actiegroep Stop Laagvliegroutes waar Elstenaar Han van Staveren actief is. Omwille van de groei van Schiphol is de overheid voornemens om laagvliegen boven de provincie Utrecht toe te staan. Naast de bekende impact van vliegen op het klimaat/milieu betekent dit voor de inwoners van de provincie meer geluidshinder. Deze planvorming is al in een vergevorderd stadium en kan alleen nog door het provinciebestuur worden beïnvloed. De Actiegroep gaat de gemeente Rhenen vragen hun zorg bij de provincie bekend te maken. Tevens roept de Actiegroep verontruste Elstenaren op om via de website www.stop4deroute.nl de petitie te tekenen. Deze petitie zal worden aangeboden aan de nieuwe leden van de Provinciale Staten tijdens een nog te organiseren informatiebijeenkomst.

Met al deze onderwerpen wil DVDE een spreekbuis zijn voor leefbaarheid in ons mooie Elst.

Mocht u daar ook een bijdrage aan willen leveren mail ons dan via bestuur@dvde-elst.nl of bezorg uw bericht in de DVDE-brievenbus (bij de ingang van het Bestegoed).  Ook zijn we op zoek naar onderwerpen voor komende thema-avonden. Mocht u suggesties hebben of een interessante spreker kennen: geef het aan ons door.

Scroll naar boven